• No : 7385
  • 公開日時 : 2019/09/02 09:00
  • 印刷

問合せ仮想サーバのストップ値情報とストップ値注文情報について教えてください。(ストップ配分対象、配分数量)

問合せ仮想サーバのストップ値情報とストップ値注文情報について教えてください。(ストップ配分対象、配分数量)
カテゴリー : 

回答

ストップ値情報は、ストップ配分の対象となる銘柄を全て出力します。ストップ値情報の配分数量欄が「0」の場合は、問い合わせた取引参加者のストップ配分対象の注文はございません。

ストップ値注文情報は、問い合わせた取引参加者の配分対象となる全注文を出力いたします。